0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
คลินิกกิจกรรมบำบัด
คลินิกกิจกรรมบำบัด : Occupational Therapy Clinic

คลินิกกิจกรรมบำบัด เป็นคลินิกที่ให้บริการในการ ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา และให้การฟื้นฟูสมรรถภาพในแนวทางกิจกรรมบำบัด สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการทำกิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพและความสามารถของตนเอง ผ่านการจัดกิจกรรมการดำเนินชีวิต  ภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำโดยนักกิจกรรมบำบัด และคณาจารย์  ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

คลินิกกิจกรรมบำบัด  เปิดให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลายประเภท อาทิเช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โดยงานบริการต่าง ๆ จะให้บริการในรูปแบบ 1:1  และแบบรวมกันเป็นกลุ่มกิจกรรม

การบริการทางกิจกรรมบำบัด

สำหรับเด็กและวัยรุ่น   ที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับพัฒนาการและการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ การเรียนรู้ การจัดการกับเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อันเนื่องมาจากโรคหรือความเจ็บป่วยตามกลุ่มโรคต่าง กลุ่มผู้รับบริการที่สามาถรับคำปรึกษาและขอรับการประเมินทางกิจกรรมบำบัด ได้แก่ เด็กที่มีปัญหาอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้น, ออทิสติก, เด็กที่มีความบกพร่องในด้านการเรียนรู้ (เด็กแอลดี), เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, เด็กสมองพิการ, ฯลฯ บริการทางกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น ได้แก่
enlightened ให้บริการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการในเด็กอายุระหว่าง 1 – 6 ปี ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน DenverII, MAP***, PDMS-2***
enlightened ให้บริการตรวจประเมินทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เช่น DTVP-3, BOT-2***
enlightened ให้บริการคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF)
enlightened ให้บริการประเมินและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกในเด็ก โดยมีแบบทดสอบดังนี้ Sensory Profile2, SOSI-M
enlightened ให้บริการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองในเด็กวัยก่อนเรียน
enlightened จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมตนเอง
enlightened ส่งเสริมการรับรู้และเรียนรู้ในเด็กเรียนช้า หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
enlightened ให้การกระตุ้นการดูด การเคี้ยว และการกลืนอาหาร ในเด็ก
enlightened  ให้คำปรึกษากิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
enlightened กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม การปรับตัวกับผู้อื่น
***หมายเหตุ  การตรวจประเมิน  BOT-2 , MAP, PDMS-2 ให้บริการเฉพาะสาขาศูนย์สุขภาพพร้อมเชียงใหม่

สำหรับผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายต่าง ๆ    เนื่องมาจากความเจ็บป่วย เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับมือ มีการการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ จนส่งผลต่อการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ  คลินิกกิจกรรมบำบัดให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
enlightened ให้การฟื้นฟูสภาพผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
enlightened กิจกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
enlightened กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้มือทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับมือ
enlightened สอนและฝึกให้ผู้ป่วย สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองในด้านต่าง ๆ  รวมถึงประยุกต์ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยสำหรับการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต
enlightened กระตุ้นการเคี้ยวและการกลืนอาหารในผู้ที่มีความบกพร่อง
enlightened บริการทางเลือกในการฟื้นฟูสมรรถภาพการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนและมือด้วยหุ่นยนต์ช่วยฝึก (Robotic –aid Therapy)*** หมายเหตุ  ให้บริการเฉพาะสาขาศูนย์สุขภาพพร้อมเชียงใหม่


สำหรับผู้สูงอายุ   ที่มีแนวโน้มบกพร่องในเรื่องของความจำหรือมีภาวะความจำเสื่อม คลินิกกิจกรรมบำบัดให้บริการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการรับรู้ ความคิด ความจำ ในผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องอันเนื่องมาจากความเสื่อมตามวัย ทั้งในรูปแบบ  1 : 1  และแบบกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

บริการอื่น ๆ    คลินิกกิจกรรมบำบัดยังมีโปรแกรมการให้บริการเพิ่มเติมเพื่อการทดสอบความสามารถในการใช้งานของร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงได้แก่
โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะของการเข้าสังคมในเด็กออทิสติกที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น หรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับทักษะทางสังคม
enlightened โปรแกรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอย่างอิสระ (Independent Living Skill)
enlightened บริการทดสอบกำลังกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ
enlightened บริการทดสอบความคิด ความจำ ความเข้าใจ
enlightened บริการทดสอบพัฒนาการนอกสถานที่ เช่น ในโรงเรียน หรือหน่วยงานที่สนใจ โดยนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์

นอกจากนี้เรายังมีบริการเพิ่มเติมจากวิชาชีพเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการให้การช่วยเหลือเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ  ได้แก่
enlightened โปรแกรมการศึกษาพิเศษ
enlightened ให้บริการประเมินความสามารถทางการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน การคำนวณ และด้านความรู้ความเข้าใจ โดยใช้แผนการสอนรายบุคคลแบบ 1 ต่อ 1 โดยครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์

คลินิกแก้ไขการพูด
ให้บริการประเมินความสามารถทางภาษาและการพูด  วางแผนและแก้ไขการพูดในผู้ป่วยทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูดทุกประเภท เช่น พูดช้ากว่าวัย พูดไม่ชัด ปากแหว่งเพดานโหว่ พูดติดอ่าง เสียงพูดผิดปกติฯ รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำผู้ปกครองเพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและแก้ไขความผิดปกติทางการพูดอย่างเหมาะสมโดยนักแก้ไขการพูดที่มีประสบการณ์

 

คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์สุขภาพพร้อมเชียงใหม่
วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 น. - 19:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 08:00 น. - 15:00 น.
วันหยุด  วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
0-5393-5094 หรือ 0-5393-6027 ต่อ 116-119
อีเมล
[email protected]

 

คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์สุขภาพพร้อมลำปาง
วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 น. - 19:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08:00 น. - 15:00 น.
ติดต่อ
0-54-223-177

 

คลินิกกิจกรรมบำบัด ศูนย์สุขภาพพร้อมมีโชค
เปิดบริการเฉพาะบริการทดสอบกำลังกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือ / บริการทดสอบความคิด ความจำ ความเข้าใจ
วันเวลาทำการ
ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
ติดต่อ
0-53-230-121

 

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 น. - 19:00 น.
วันเสาร์ เวลา 08:00 น. - 15:00 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
0-5393-5094 หรือ 0-5393-6027 ต่อ 119
อีเมล
-