0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
สิทธิข้าราชการและการเบิกจ่าย
สิทธิข้าราชการและการเบิกจ่าย

ข้าราชการมีสิทธิเบิก ในรายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจเลือด) หรือเอกซเรย์ได้หรือไม่
สามารถเบิกได้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ตรวจสุขภาพประจำปี สามารถเบิกได้ปีละ 1 ครั้ง (บางหน่วยงานนับตามปีปฏิทิน บางหน่วยงานนับตามปีงบประมาณ)
กรณีที่ 2 ตรวจเพื่อการรักษา สามารถเบิกได้ทุกครั้งที่มีการตรวจ ในกรณีที่มีคำสั่งตรวจจากแพทย์ (ทั้งนี้อัตราที่เบิกได้ ขึ้นอยู่กับประกาศของกระทรวงการคลัง)
 
ญาติสายตรงของข้าราชการ มีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้หรือไม่
ไม่สามารถเบิกได้ เนื่องจากสิทธิในการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี สามารถเบิกได้เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการเท่านั้น ทั้งนี้ญาติสายตรงจะสามารถเบิกได้ในกรณี ตรวจเพื่อการรักษา และมีคำสั่งตรวจจากแพทย์ เท่านั้น
 
รายการตรวจสุขภาพพิเศษ (รายการตรวจอื่น นอกเหนือจากรายการตรวจสุขภาพประจำปี) ข้าราชการเบิกได้หรือไม่
รายการตรวจสุขภาพพิเศษ กรณีท่านมาตรวจเองโดยไม่มีคำสั่งตรวจจากแพทย์ จะไม่สามารถเบิกได้ ทั้งนี้จะสามารถเบิกได้ในกรณีที่มีคำสั่งตรวจจากแพทย์แนบมาด้วย เท่านั้น
 
สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจสุขภาพประจำปี/ตรวจเพื่อการรักษา) ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ได้หรือไม่
เนื่องจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม และระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ดังนั้นผู้ที่ใช้สิทธิดังกล่าว จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้
 
รายการตรวจสุขภาพประจำปีเบิกมีรายการตรวจอะไรบ้าง และสามารถเบิกจ่ายได้เต็มจำนวนหรือไม่
รายการตรวจสุขภาพประจำปี ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน ตามเกณฑ์อายุของท่าน ดังนี้
อายุ ไม่เกิน 35 ปี เบิกได้เฉพาะรายการตรวจ
- ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ปัสสาวะ
- อุจาระ
- เอกซเรย์ทรวงอก
- ราคารวม 380.- บาท
อายุ 35 ปีขึ้นไป เบิกได้ทุกรายการมีรายการตรวจ ดังนี้
- ดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- เบาหวาน
- ไขมันในเส้นเลือด
- การทำงานของตับ
- การทำงานของไต
- โรคเก๊าท์
- ปัสสาวะ
- อุจาระ
- เอกซเรย์ทรวงอก
- ราคารวม 850.- บาท
 
กรณีที่มีการตรวจเพื่อการรักษา และมีคำสั่งตรวจจากแพทย์ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้เต็มตามจำนวนหรือไม่
สามารถเบิกได้ทุกรายการตรวจ ที่มีคำสั่งจากแพทย์ แต่จะสามารถเบิกได้ตามอัตราการเบิกจ่ายที่ กระทรวงการคลังกำหนดไว้
 
รายการตรวจเพื่อการรักษา กรณีมีคำสั่งตรวจจากแพทย์แล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปประกอบการเบิกหรือไม่
โดยส่วนใหญ่ หน่วยงานราชการ มักจะขอให้นำใบรับรองแพทย์ และคำสั่งตรวจจากแพทย์ แนบกับใบเสร็จที่ท่านจะนำไปตั้งเบิก แต่สำหรับบางหน่วยงานอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาด ท่านอาจจะต้องตรวจสอบกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อน
 
รายการตรวจเพื่อการรักษา กรณีแพทย์ สั่งตรวจรายการเดิม วันหนึ่ง 2 ครั้ง เราสามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้หรือไม่ ( ใบเสร็จ 2 ใบ รายการตรวจและราคาเท่ากัน )
เบิกได้ เพราะใบเสร็จที่เราออก เราตรวจตามคำสั่งแพทย์ รายการที่แพทย์สั่งให้ตรวจเป็นรายการที่แพทย์ต้องนำไปประกอบการรักษาอยู่แล้ว
ตัวอย่างเช่น
รายการตรวจ Bun, Creatinine แพทย์สั่งตรวจ กรณีตรวจดูการทำงานของไต ก่อน และหลัง การฟอกไต เป็นต้น
 
กรณีตรวจ สามารถใช้สิทธิบัตรเบิกตรงได้หรือไม่
ผู้รับบริการที่มาใช้บริการของศูนย์บริการฯ ยังไม่สามารถใช้สิทธิบัตรเบิกตรงได้ เนื่องจากศูนย์บริการฯ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับท่านที่ต้องการเบิกจ่าย ต้องสำรองจ่ายเงินสดหรือจ่ายผ่านบัตรเครดิต และนำใบเสร็จของศูนย์บริการฯ ไปตั้งเบิกภายหลัง
 
ใบเสร็จรับเงิน กรณีที่หายและต้อง การขอสำเนาใบเสร็จต้องทำอย่างไร
ผู้รับบริการ ต้องไปแจ้งความเอกสารหาร และให้นำใบแจ้งความดังกล่าว มาขอรับสำเนาใบเสร็จ ซึ่งศูนย์บริการฯ ต้องใช้เวลาในการคัดสำเนาใบเสร็จประมาณ 1 - 2 สัปดาห์
 
ใบเสร็จรับเงิน ของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เมื่อมารับบริการทุกคลินิก สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้ใช่หรือไม่ ( คลินิกเทคนิคการแพทย์ , คลินิกรังสีเทคนิคคลินิกกายภาพบำบัด , คลินิกกิจกรรมบำบัด)
เบิกได้ เพราะ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ผู้มีสิทธิที่รับการตรวจรักษาจากศูนย์ฯ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502/35254 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2535
 
สามารถชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่
สามารถชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ เมื่อท่านมียอดชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท
(สำหรับศูนย์สุขภาพพร้อมมีโชค  และศูนย์สุขภาพพร้อมลำปาง เมื่อท่านมียอดชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 1000 บาท)