0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
สิ่งที่น่าสนใจ > ประชาสัมพันธ์ > การใช้หลักฐานยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ และขั้นตอนในการรับเอกสารผลการตรวจ 
การใช้หลักฐานยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ และขั้นตอนในการรับเอกสารผลการตรวจ 
การใช้หลักฐานยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ และขั้นตอนในการรับเอกสารผลการตรวจ 
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 15:26 น.

ประกาศการใช้หลักฐานยืนยันตัวตนในการเข้ารับบริการ 

ในการเข้ารับบริการทุกครั้งผู้รับบริการต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในการเข้ารับบริการ  กรณีไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง เอกสารที่ใช้แทนได้ มีดังนี้ 
            1.  บัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายและทางราชการออกให้ ได้แก่ PASSPORT ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ 
            2.  สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
            3.  รูปถ่ายบัตรประชาชน ที่แสดงจาก Appilcation ThaID 
หากไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ

 

ขั้นตอนในการรับเอกสารผลการตรวจ 

ให้ยื่นเอกสาร ดังนี้ ที่เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของศูนย์สุขภาพพร้อม
     1.1    กรณีขอรับด้วยตนเอง
             •    แสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือแสดงเอกสารที่ใช้แทนได้ ข้อ 1-3
             •    ใบนำทางและนัดหมาย (ถ้ามีจะรวดเร็วขึ้น) 
     1.2    กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยชื่อผู้ยื่นคำขอตรงกับใบนำทางและนัดหมาย
             •    แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับบริการ และ ผู้ยื่นคำขอ
             •    หรือเอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้รับบริการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา และแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ยื่นคำขอ
             •    หรือเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและผู้ยื่นขอ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
             •    ใบนำทางและนัดหมาย
     1.3    กรณีมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยชื่อผู้ยื่นคำขอไม่ตรงกับใบนำทางและนัดหมาย
             •    แสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับบริการ และ ผู้ยื่นคำขอ
             •    หรือเอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้รับบริการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา และแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ยื่นคำขอ
             •    หรือเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและผู้ยื่นขอ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
             •    หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสารตาม Link ==>  https://cmu.to/prompt-auth
             •    โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและนำมาในวันรับผลการตรวจ

 


ONLINE SERVICE การขอเปลี่ยนช่องทางการรับผลการตรวจ จากการรับผลการตรวจด้วยตนเอง
เปลี่ยนเป็นรับผลทางไปรษณีย์หรือส่ง E mail (อีเมล) 

ผู้รับบริการ สามารถกรอก แบบฟอร์มขอเปลี่ยนช่องทางการรับผลการตรวจได้ที่ 
Link ==>  https://cmu.to/prompt-lab-result
*** โดยต้องแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนา

 

 

ONLINE SERVICE การขอสำเนาผลการตรวจ หรือขอประวัติการรักษา
ส่งไปรษณีย์หรือส่ง E mail (อีเมล)

ผู้รับบริการ สามารถกรอก แบบฟอร์มขอเอกสารที่ต้องการ ได้ที่
Link ==>  https://cmu.to/prompt-lab-copy
*** โดยต้องแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนที่เซ็นรับรองสำเนา หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมกรณีขอสำเนาผลการตรวจ หรือประวัติการรักษา